انجام مطالعات ژئوفیزیکی

تماس بگیرید

توضیحات

گروه آسیا معدن با بهره مندی از نیروهای مجرب و بروزترین تجهیزات ژئوفیزیکی قادر است انواع مطالعات لرزه نگاری، گرانی سنجی، مغناطیس سنجی، ژئوالکتریک، الکترومغناطیس، مگنتوتلوریک، رادارنفوذی را از برداشت تا تفسیر به انجام رساند.