سنجش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی تولید شرکت Syntrexمدل ۲۰۱۲